കേരളീയർക്ക്‌ എന്നും പ്രിയപ്പെട്ടകാബ്ബജ് തോരൻ ഇത്ര എളുപ്പത്തിലിലും രുചിയിലും തയ്യറാക്കാൻ പറ്റുമോ? നോർത്തമേരിക്കയിലെ അടുക്കള പാചകരുചിയുടെ പാചക വിദഗ്ധയായ ബിന്ദു അജി മാത്യുവിന്റെ പാചക കൂട്ട് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കൂ, ഇഷ്ടപെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ